ગમતી વ્યક્તિ અને દુઃખ ( Loved one and Hurt)

ગમતી વ્યક્તિથી દુઃખ લાગે ત્યારે આ વાક્ય યાદ રાખવું,

“દુઃખ મહત્વનું હોય તો વ્યક્તિ ભૂલી જવી અને વ્યક્તિ મહત્ત્વની હોય તો દુઃખ ભૂલી જવું”

 

Remember this sentence when you have been hurt from your loved one/favorite people/crush/ best buddy etc..

“If hurt is important then for forget them, or if person is important then forgive them and forget hurtfulness.”

 

Amazing words found in my piece of writing and suddenly i compare it with people like our parents/ best friends/ lovebirds etc…

They have been fighting too much on day by day basis even they have been using such miscellaneous words in argue. But on the next day or day after tomorrow they will eat food together and help each other just because they love them and just wanna be with them. They do not wanna lose them. That’s IT.
BE SOMEBODY, BE LOVED to be with them.

Advertisements

Unki Baaten

Hum kitna yaad karte hey vo baat nahi hey, hum unki baaton ko kitna yaad karte hey use kitna nibhate hey.. vo zaruri hey..!

B E H A V I O U R

B E H A V I O U R is Sometimes greater than knowledge, because in Life there are many situations where knowledge fails..but ..
Behaviour can handle E V E R Y T H I N G.”

Regret

Expecting something from your favorite people is good.
But be ready for regret from them. Because you don’t know that you are one of the favorite people for them.
Regret always help to get yourself top. so take it with you with smile.