ગમતી વ્યક્તિ અને દુઃખ ( Loved one and Hurt)

ગમતી વ્યક્તિથી દુઃખ લાગે ત્યારે આ વાક્ય યાદ રાખવું,

“દુઃખ મહત્વનું હોય તો વ્યક્તિ ભૂલી જવી અને વ્યક્તિ મહત્ત્વની હોય તો દુઃખ ભૂલી જવું”

 

Remember this sentence when you have been hurt from your loved one/favorite people/crush/ best buddy etc..

“If hurt is important then for forget them, or if person is important then forgive them and forget hurtfulness.”

 

Amazing words found in my piece of writing and suddenly i compare it with people like our parents/ best friends/ lovebirds etc…

They have been fighting too much on day by day basis even they have been using such miscellaneous words in argue. But on the next day or day after tomorrow they will eat food together and help each other just because they love them and just wanna be with them. They do not wanna lose them. That’s IT.
BE SOMEBODY, BE LOVED to be with them.